• ช่วงอุณหภูมิการทำงาน:
  •ประมาณ 10 °C ถึงประมาณ +70 °C
  •ใช้ระยะเวลาอันสั้นที่จะถึงอุณหภูมิประมาณ +80 °C
 • ช่วงอุณหภูมิการทำงาน:
  • ประมาณ-40 °C ถึงประมาณ +90 °C
  • ใช้ระยะเวลาอันสั้นที่จะถึงอุณหภูมิประมาณ +125 °C
 • ช่วงอุณหภูมิการทำงาน:
  • ประมาณ-40 °C ถึงประมาณ +90 °C
  • ใช้ระยะเวลาอันสั้นที่จะถึงอุณหภูมิประมาณ +125 °C
 • ช่วงอุณหภูมิการทำงาน:
  • ประมาณ -10 °C ถึงประมาณ 80 °C
  • ใช้ระยะเวลาอันสั้นที่จะถึงอุณหภูมิประมาณ +100 °C 
 • ช่วงอุณหภูมิการทำงาน:
  • ประมาณ-20 ° C ถึงประมาณ 80 ° C
1 2 3 next