หากมีขอ้สอบถามเพิ่มเตมิ สามารถตดิต่อเราไดใ้นเวลาทา การ 8:30 am ถึง 05:30 pm ค่ะ
 • *ชื่อ     *นายนาง
 • *ชื่อ บริษัท
 • *โทรศัพท์

  กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วน รวมถึงรหัสพื้นที่
 • แฟกซ์
 • *อีเมล์
 • *เว็บไซต์
 • ที่อยู่


 • รหัสไปรษณีย์
  *จังหวัด
 • จังหวัด
  *ประเทศ
  →กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่ท าเครื่องหมายให้ครบทุกช่องค่ะ
 • *รหัสรักษาความปลอดภัยRenew 
 • *ข้อความ
HUANYU HOSE CO., LTD.
โทรศัพท์:+886-4-25337039
แฟกซ์:+886-4-25337296
อีเมล์:hose@jumboflex.com.tw
เว็บไซต์ :www.jumboflex.com.tw
ที่อยู่:No. 367, Sec. 3, Zhongshan Rd., Tanzi Dist., Taichung City, Taiwan